Všetko o očkovaní

Naposledy aktualizované 24.08.2021

Spoločne to zvládneme!

Negatívny test nie je podmienkou, no ak pred očkovaním dobrovoľne absolvujete antigénový alebo PCR test s pozitívnym výsledkom, vakcína proti COVID–19 vám bude môcť byť podaná najskôr o 14 dní.

Po uplynutí tejto lehoty dostanete SMS o možnej opätovnej registrácii. Podrobné inštrukcie o tom, ako postupovať, ak ste COVID–19 pozitívny nájdete na https://korona.gov.sk/ alebo na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-19-01-2021-co-robit-ak-som-pozitivny

 

Negatívny antigénový test nie je podmienkou na zaočkovanie proti COVID–19.

Je na vás či sa dáte pred očkovaním testovať. Pre tieto účely je možné použiť antigénové aj PCR testy. 

Overte si či nepatríte medzi osoby, ktoré by nemali absolvovať očkovanie proti ochoreniu COVID–19.

V akých prípadoch by som sa nemal(a) dať zaočkovať

 

Je možné, že ste prekonali bezpríznakovú formu ochorenia COVID–19. Napriek tomu, že vy ste toto ochorenie nezaregistrovali, vaše telo si vytvorilo protilátky. 

Ak test na protilátky potvrdí, že ste ochorenie COVID–19 už prekonali, nasledujúcich 90 dní by vaše telo malo mať protilátky na tento vírus. Po uplynutí tohto obdobia sa môžete na očkovanie zaregistrovať prostredníctvom formulára na stránke www.korona.gov.sk


 

Ak sa necítite dobre, je lepšie počkať, kým sa vám zdravotný stav zlepší a preobjednať sa. Všeobecne platí, že očkovať sa nemáme vtedy, keď máme horúčku alebo iné prejavy prebiehajúcej akútnej infekcie, a vtedy je potrebné očkovanie odložiť.

Mali by ste sa ale pokúsiť dostať očkovaciu látku, čo najskôr po odznení týchto prejavov. Tiež by ste sa nemali zúčastniť očkovania, ak ste v domácej izolácii alebo karanténe. V prípade pochybností sa poraďte s vaším lekárom.

Očkovanie na Slovensku by malo prebehnúť v 12. fázach. Ak patríte do jednotlivých fáz, môžete požiadať o očkovanie. Pred očkovaním sa vždy musíte najprv zaregistrovať:

Link na registráciu:  Registračný formulár

 

Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 určuje nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.

 

Očkovanie na Slovensku by malo prebehnúť v 12. fázach, pričom každá fáza začína otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme. (https://korona.gov.sk/vakcinacia/ )

AK PATRÍTE DO JEDNOTLIVÝCH FÁZ, MÔŽETE POŽIADAŤ O OČKOVANIE. PRED OČKOVANÍM SA VŽDY MUSÍTE NAJPRV ZAREGISTROVAŤ.

POŽIADAŤ O OČKOVANIE MÔŽU VŠETCI, KTORÍ PATRIA DO AKTUÁLNE OTVORENEJ FÁZY A TAKTIEŽ TÍ, KTORÍ PATRIA DO PREDCHÁDZAJÚCICH FÁZ OČKOVANIA.

(Napríklad: Je otvorená 3. fáza a ja patrím do 1. fázy, môžem teda požiadať o očkovanie. Ak by som bol napríklad v 5. fáze, zatiaľ nemôžem požiadať o očkovanie.)

Čo ak sa na očkovanie ľudia nedostavili?

Ak sa na očkovanie v daný deň nedostavili všetky riadne objednané osoby (t.j. objednané cez centrálny objednávkový systém), môže poskytovateľ podať zvyšné dávky osobám, ktorým sa v príslušnom zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť. Tieto osoby však musia spĺňať jednu z týchto dvoch podmienok:
– dosahujú vek minimálne 65 rokov,
– patria medzi osoby s ochorením podľa 5. fázy.

Ak zvyšnú dávku poskytovateľ nemôže podať týmto osobám, môže ju podať aj tým, ktorým neposkytuje zdravotnú starostlivosť v príslušnom zariadení, stále však platí, že očkované osoby musia:
– dosahovať vek minimálne 65 rokov, alebo
– patria medzi osoby s ochorením podľa 5. fázy

Druhá dávka

Osoby na druhú dávku vakcíny  nemusia byť zaregistrované.

 

Kedy sa dostanem na rad – 11. fáz očkovania proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku


1. FÁZA

 • osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle  www.korona.gov.sk (ďalej len „centrálny objednávací systém“) a je
  1. zdravotníckym pracovníkom,
  2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
  3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
  4. terénnym sociálnym pracovníkom,
  5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
  6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
  7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
  8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.
  9. zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
  10. zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
  11. príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
  12. príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení,

 

 • osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom,
 • na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať osobe:
  1. s ťažkým zdravotným postihnutím
  2. so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient: 1. s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia, 2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia, 3. po transplantácii solídnych orgánov, 4. po transplantácii krvotvorných buniek (BMT), 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D, 6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
   s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV), 7. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami, 8. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca, 9. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch, 10. s HIV v štádiu AIDS/late presenter, 11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s), 12. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35, 13. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných), 14. s cirhózou pečene, 15. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu, 16. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 17. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným, 18. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia), 19. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu, 20. so závažnými poruchami hemokoagulácie, 21. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo
  3. so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient: 1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii, 2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti, 3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC, 4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií, 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B, 6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie, 7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 8. s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu, 9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou, 10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS, 11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s), 12. s obezitou – BMI vyšší ako 30, 13. so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných), 14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy, 15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu, 16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu 17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu, 18. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie
  4. s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je: 1. osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu, alebo 2. osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 3. zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu, ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke alebo 4. vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave,

 

 • očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu
  1. prijímateľov pobytovej alebo ambulantnej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu a zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v tomto zariadení, ak sa očkovanie vykonáva priamo v tomto zariadení sociálnych služieb,
  2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
  3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva, alebo
  4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, alebo inom prostredí.
  • osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom elektronického objednávacieho formulára zverejneného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorý môže byť prevádzkovaný aj v rámci iného orgánu podľa ním stanovenej priorizácie ako osoba nezastupiteľná v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia.

2. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 85 rokov.

3. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 70 rokov.

4. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 60 rokov.

5. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 55 rokov.

6. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 50 rokov.

7. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 45 rokov.

8. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 40 rokov.

9. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 35 rokov.

10. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 30 rokov.

11. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 18 rokov.

12. FÁZA

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 12 rokov.

 

Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 bude prebiehať vo vakcinačných centrách zriadených vo všetkých okresoch SR. Zároveň sa počíta so spoluprácou s ambulanciami všeobecných lekárov.

Mobilné očkovacie tímy budú poskytovať svoje služby pre klientov pobytových zariadení sociálnych služieb.

 

Vakcíny proti ochoreniu COVID–19 dostupné na Slovensku sú podávané v dvoch dávkach, pričom druhá dávka očkovacej látky má byť podaná po uplynutí aspoň 28 kalendárnych dní odo dňa podania prvej dávky.

Termín na podanie druhej dávky vakcíny Vám bude pridelený automaticky. V tomto prípade formulár nevypĺňajte.

V prípade, že sa zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť úplne chránený pred ochorením COVID-19.

V súčasnosti sú na Slovensku k dispozícii vakcíny od troch výrobcov, pričom zatiaľ nie je známe ako dlho trvá ochrana poskytnutá po očkovaní pri dostupných vakcínach.

Ľudia očkovaní v klinickom skúšaní budú pre získanie ďalších informácií o dĺžke ochrany sledovaní po dobu 2 rokov.

Či budeme musieť vakcináciu absolvovať opakovane, ako je tomu napríklad pri chrípke je predmetom viacerých momentálne prebiehajúcich štúdií. Odpoveď na túto otázku totiž závisí od toho, akú imunitnú pamäť si naše telo po očkovaní vytvorí na ochorenie COVID–19.

 

 

 • Deti

Na Slovensku sa očkujú ľudia starší ako 12 rokov.

Očkovacia látka Comirnaty sa neodporúča pre deti mladšie ako 12 rokov.

COVID-19 vakcína Moderna sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.

Európska lieková agentúra pripravila spolu so spoločnosťami, ktoré očkovaciu látku vyrábajú, plán na neskoršie odskúšanie očkovacej látky u detí.

 • Tehotné ženy a dojčiace ženy

Očkovanie proti COVID-19 nie je v tehotenstve a pri dojčení kontraindikované, to znamená, že aj tehotné či dojčiace ženy sa zaočkovať môžu. So stúpajúcim používaním vakcín vo svete stúpa aj počet údajov, ktoré máme k dispozícii a doteraz nebolo preukázané osobitné zdravotné riziko pre matku či pre dieťa.

Podrobnejšie informácie sú dostupné v dokumente Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie

 • Alergici

V prípade precitlivenosti/alergii na niektorú zložku očkovacej látky, nemali by ste byť očkovaný; ak máte alergie, informujte prosím vášho lekára pred očkovaním. Osobám, u ktorých po prvej dávke vakcíny vznikla anafylaxia (extrémne silná alergická reakcia), sa nemá podať druhá dávka vakcíny.

Keďže je očkovacia látka podávaná pod prísnym lekárskym dohľadom, je tak zabezpečená aj adekvátna reakcia pri prípadných komplikáciách.

 • Osoby s oslabenou imunitou

O ľuďoch s oslabeným imunitným systémom existujú iba obmedzené dôkazy. Hoci odpoveď ľudí s oslabeným imunitným systémom na očkovaciu látku nie je až taká dobrá, neexistujú žiadne výhrady týkajúce sa bezpečnosti. Aj ľudia s oslabenou imunitou môžu byť zaočkovaní, keďže im hrozí väčšie riziko ochorieť na COVID-19.

Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou by  mal byť očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na odloženie očkovania.

Ak máte problém spôsobujúci krvácanie, ľahko sa vám tvoria modriny alebo používate liek na prevenciu tvorby krvných zrazenín pred očkovaním sa obráťte na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru

 • Onkologickí pacienti

Vzhľadom na to, že onkologickí pacienti patria medzi najrizikovejšie skupiny populácie, je očkovanie odporúčané.

Pred očkovaním je však dobré svoj stav konzultovať s lekárom. Ak je napríklad pacient v práve prebiehajúcej liečbe a má nízky počet bielych krviniek, očkovanie sa zrejme odloží.

 • Iné lieky a očkovanie

Je nutná zvýšená opatrnosť pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštičiek alebo s poruchou zrážania krvi. Ak užívate lieky ako sú kortikosteroidy, ktoré ovplyvňujú váš imunitný systém, pred očkovaním sa obráťte na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, alebo ste nedávno dostali nejakú inú očkovaciu látku povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Ochorenie COVID–19 sme už prekonali

Ak ste ochorenie COVID–19 už prekonali, nasledujúcich 90 dní by vaše telo malo mať protilátky na tento vírus. Po uplynutí tohto obdobia sa môžete na očkovanie zaregistrovať prostredníctvom formulára na stránke https://korona.gov.sk/ 

V prípade, že ste vo zvýšenom riziku nákazy, môžete vakcínu dostať aj skôr, už po 15-tich dňoch od odznenia klinických príznakov.

Ochorenie COVID-19 sa nevyhýba ani mladým a zdravým jednotlivcom. Početnosť prípadov, ale aj vážnosť priebehu samotného ochorenia či dlhého zotavenia sa potvrdzujú dôležitosť vakcinácie aj u mladých a zdravých jedincov. Očkovaním v neposlednom rade ochránite aj svojich blízkych a známych.

Pozrite si Príbehy o príznakoch, následkoch COVID–19 a o priebehu ochorenia.

 

 

Áno, mali by ste byť schopný pokračovať v bežných činnostiach, ktoré sú pre vás normálne, pokiaľ sa cítite dobre. Odporúča sa vyvarovať na 48 hodín po očkovaní nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu.

Ak je vaša ruka obzvlášť bolestivá alebo slabá, vhodné je vyhnúť sa zdvíhaniu ťažkých vecí. Špecifické odporúčania pre jednotlivé vakcíny sú uvedené v písomných informáciách pre používateľa. Prečítajte si podrobné informácie tu: 

(prečítajte si príbalový leták vakcíny Comirnaty od výrobcov Pfizer/BioNTech)

(prečítajte si príbalový leták vakcíny od spoločnosti Moderna)

(prečítajte si príbalový leták COVID-19 Vaccine AstraZeneca od AstraZeneca)

V prípade, že sa u vás po zaočkovaní objavia vedľajšie nežiaduce účinky, nahláste ich Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Vedľajšie účinky môžete nahlásiť aj svojmu všeobecnému lekárovi.

Hlásenie podozrenia na vedľajší účinok môžete podať:

 1. najefektívnejším spôsobom cez elektronický formulár na stránke ŠÚKLU: https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1
 2. telefónnym oznámením na tel.č. +421 250 701 206 alebo +421 902 489 044
 3. prostredníctvom svojho všeobecného lekára

Po zaočkovaní vždy bezodkladne informujte o svojom očkovaní svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní, aby v prípade výskytu vedľajších účinkov, ich vedel správne posúdiť a poradiť vám.

Medzi veľmi časté vedľajšie účinky patria: Pocit zvýšenej teploty sa môže vyskytnúť prvých 2 až 3 dní po očkovaní. Ak je však teplota vysoká, môže to znamenať, že máte COVID-19 alebo inú infekciu (v takom prípade kontaktujte svojho všeobecného lekára). Menej častým vedľajším účinkom je začervenanie v mieste vpichu a opuch lymfatických uzlín. Mali by ste si pri výskyte nežiadúcich účinkov oddýchnuť. V prípade bolesti a vyššej teploty, užite niektorý z liekov obsahujúcich paracetamol napr. Panadol, Paralen a pod. (postupujte podľa pokynov v príbalovom letáku), aby ste sa cítili lepšie. Tieto príznaky zvyčajne trvajú menej ako týždeň. Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo máte obavy, zavolajte a poraďte sa so svojim lekárom.

Pozrite aj: Ako a kam nahlásiť prípadné vedľajšie účinky po zaočkovaní?

Po podaní prvej dávky naďalej dodržiavajme ochranné opatrenia a prísne sa chráňme pred prípadnou nákazou. Po prvej vakcíne sa protilátky začínajú tvoriť, avšak ich hodnota nie je dostatočná, aby bol dosiahnutý  maximálny možný účinok vakcín garantovaný výrobcom. V prípade, že sa po zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť pred ochorením COVID-19 chránený tak, ako to garantuje účinnosť vakcín.

48 hodín po očkovaní sa odporúča vyvarovať sa nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu.

Pozrite aj: Môžem sa po podaní vakcíny vrátiť k bežným činnostiam a do práce?

 

Nemocnice volajú náhradníkov v prípade, že sa nenaplnia všetky voľné miesta v danom termíne, alebo keď sa nedostaví niekto, kto bol zaregistrovaný na konkrétny termín.

Kto sa môže prihlásiť ako náhradník?

Aktuálne sa môžu za náhradníkov hlásiť tieto skupiny:

- ľudia nad 65 rokov

- osoby so zdravotnými indikáciami (ochorením podľa bodu G písm. b) prvého bodu alebo bodu H písm. b) druhého bodu https://www.epi.sk/zz/2021-93 

 

- osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Ako sa registrovať ako náhradník:


Zoznamy náhradníkov nie sú centralizované a vedú si ich jednotlivé nemocnice a očkovacie centrá samostatne.

Ako náhradník na očkovanie sa môžete prihlásiť na týchto miestach:

 

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.

0910 277 690

 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

041/4604 127  

v čase 13:30 - 14:00

 

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany

0902 119 607

 

Nemocnica Snina,s.r.o.

057/7871 229

v čase 8:00-14:00

 

Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

045/6709 103, vlasta.mlatecova@svetzdravia.com

v čase: 9:30-12:30

 

Nemocnica Kraľovský Chlmec

056/6866 343, maria.sackova@nspkch.sk

v čase: 13:00-15:00

 

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 

0901 795 040

v čase:  8:00-15:00

 

Nemocnica na okraji mesta, n.o.

038/7473 120, nahradnik.pe@svetzdravia.com

v čase: 8:00-12:00, 13:00-14:00

 

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

0907 961 838, zuzana.lakner@svetzdravia.com

v čase: 8:00-15:00 

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

053/4199 115 

v čase: 7:15-12:0,13:00-15:00

 

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.

0910 491 438; 037/6905 217

 

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

0905 803 122, nahradnik.tv@svetzdravia.com

v čase: 8:00-12:00-13:00-15:00 

 

NsP Myjava

0908 651 808

 

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

0907 260 147, nahradnik.sk@svetzdravia.com

v čase: 8:00-15:00 

 

Ľubovnianska nemocnica, n.o

052/4317 111

v čase: 7:00-15:00

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

0907 813 594

v čase: 12:00-14:00

https://www.nspnz.sk/ockovanie-send.php

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

vakcinacia2@nemocnicapb.sk

 

Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

0918 969 985, nahradnik.rs@svetzdravia.com

v čase: 9:00-12:00, 12:45-15:30

 

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

0908 347 003

v čase: 8:00-15:00 

 

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

nahradnik.ke@svetzdravia.com

 

Vranovská nemocnica, a.s.

0918 931 962, katarina.sojkova@svetzdravia.com

v čase: 8:00-15:00

 

Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

048/2820 110, srnkova@nspbr.sk

v čase: 8:00-14:00

 

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

043/5307 404

 

AGEL Bánovce s.r.o.

0903 491 501

 

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

0907 852 979

marcela.majerova@nzv.agel.sk

 

Univerzitná nemocnica BA

https://sites.google.com/view/unb-ockovanie/

 

Žilpo sro., Žilina

https://www.zilpo.sk/vakcinacne-centrum-zilpo-spol-s-r-o-zilina/

 

PRO VITAE n.o. Gelnica

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZNTn8wjFqHYw-_sYwq1Z0E148eTuHIecGBcUZb57grcLeg/viewform

 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L.N. Jégeho Dolný Kubín

http://www.donsp.sk/donsp/?page_id=5240

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. - Veľký Krtíš

http://www.nspvk.sk/?ockovanie-covid-19,128

V spolupráci so samosprávnymi krajmi prebieha očkovanie mobilnými očkovacími jednotkami.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Bratislavský kraj zriadil formulár na zistenie záujmu o očkovanie mobilnou jednotkou. Vďaka tomu môžu lepšie zmapovať dopyt po takejto službe a lepšie plánovať očkovacie kapacity.

Formulár je určený ľuďom, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu dostaviť osobne do niektorého z očkovacích miest Bratislavského kraja (najmä ležiaci a nepohybliví pacienti).

bratislavskykraj.sk/ziadost-o-ockovanie-mobilnou-jednotkou

TRNAVSKÝ KRAJ

Požiadať o mobilné očkovanie môžete cez vášho všeobecného lekára alebo prostredníctvom starostu obce/mesta.

Pre starostov a lekárov je určená táto adresa, kde môžu posielať žiadosti o mobilné očkovanie (táto mailová adresa nie je určená pre individuálne žiadosti od občanov):

cakarenvos@trnava-vuc.sk

TRENČIANSKY KRAJ

O mobilné očkovanie sa dá požiadať cez infolinku, ktorú prevádzkuje trenčiansky samosprávny kraj:

0326555150

Alebo na tejto mailovej adrese:

zdravotnictvo@tsk.sk

NITRIANSKY KRAJ

Mobilné očkovanie je vo fáze prípravy.

ŽILINSKÝ KRAJ

Požiadať o mobilné očkovanie môžete prostredníctvom starostu vašej obce/mesta.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Zaregistrujte seba alebo vášho blízkeho ako náhradníka a v rámci registrácie zvoľte možnosť "ležiaci pacient":

https://www.nahradnici.sk/

PREŠOVSKÝ KRAJ

Požiadať o mobilné očkovanie môžete prostredníctvom starostu vašej obce/mesta.

KOŠICKÝ KRAJ

Registrácia imobilných občanov prebieha v spolupráci s mestami a obcami, ktoré ich môžu registrovať prostredníctvom tohto formulára:

web.vucke.sk/sk/novinky/obce-mesta-mozu-registrovat-seniorov-ockovanie-mobilnou-ockovacou-jednotkou.html